ART LESSONS

Drawing Lessons

For whom
The drawing lessons are for all ages over 16 years.

What and why
The tasks that we prioritise are:

Mastering head and figure drawing;
Studying anatomy and basics of perspective;
Enhance the knowledge in the field of principles of composition, colour theory and chiaroscuro.

Where
The lessons are held at the MidnightSun Art Studio & Gallery at 2 Haralampi Tachev Street, Sofia (see contacts for location).

Teacher
The lessons are led by Todor Popov, a professional artist who graduated from the Sofia Academy of Fine Arts and has many years of experience as a guest teacher of painting at NATFIZ.

Уроци по рисуване

За кого
Уроци по русуване са за всички възрасти над 16 години.

Какво и защо
Задачите, които приоритетно си задаваме в тези занимания са:

Усвояване на рисуване на глава и фигура;
Изучаване на анатомия и основи на перспективата;
Увеличаване на познанията в областта на законите на композицията, цветознанието и светлосянката.

Къде
Уроците се провеждат в MidnightSun Art Studio & Gallery на ул. Харалампи Тачев №2, София (виж контакти за локация).

Преподавател
Уроците се водят от Тодор Попов, професионален художник, завършил НХА в София и с дългогодишен опит като гост-преподавател по рисуване в НАТФИЗ.

ART HISTORY DISCUSSIONS

Coming soon...

Image
Image

Send Message

Social Media Links

  InsignificonSW64 Facebook    FACEBOOK
   InsignificonSW64 Facebook   INSTAGRAM
  InsignificonSW64 Facebook   LINKEDIN
  InsignificonSW64 Facebook    TWITTER

 

 

 

 

 

Image